Geen producten (0)

Garantie en klachten

Bent u onverhoopt niet tevreden met een product of met de service van PlakVrij? Laat het ons dan weten. Ook suggesties om onze site of dienstverlening te verbeteren zijn van harte welkom. Wij proberen onze klanten altijd tevreden te stellen.

Art. 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als er bij normaal gebruik (met de bestemming corresponderend) toch gebreken optreden, worden deze kosteloos hersteld of zal het product door een vergelijkbaar artikel worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal de factuurwaarde, of een deel daarvan, worden gerestitueerd. PlakVrij stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaald, in overleg met de cliënt, voor welke optie er gekozen wordt.

8.2 De cliënt is verplicht bij aflevering van de producten nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliënt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien het product bij ontvangst gebreken vertoont of indien het product gebreken vertoont dan dient de cliënt binnen de garantietermijn contact op te nemen met PlakVrij. Na overleg kan dan worden besloten de artikelen te retourneren voor beoordeling. De cliënt is verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliënt worden verhaald. De retourzending dient binnen tien (10) werkdagen na melding van het probleem door PlakVrij te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen dan heeft PlakVrij het recht de zending te weigeren.

8.3 Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

8.5 PlakVrij is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van PlakVrij.

8.6 PlakVrij is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.7 Indien PlakVrij, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.