Geen producten (0)

Algemene voorwaarden van PlakVrij

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en leveringen van PlakVrij en op alle met PlakVrij aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Onder cliënt wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PlakVrij in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

1.4 Ook door het gebruik van de internetsite van PlakVrij en/of het plaatsen van een bestelling via internet aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.5 Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door PlakVrij is ingestemd.

1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.7 PlakVrij behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.8 PlakVrij is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Art. 2 Overeenkomsten, aanbiedingen en acties

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de cliënt verstrekte opdracht via een elektronische opdracht of per email is verzonden naar het door de cliënt opgegeven email-adres. De cliënt en PlakVrij komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de cliënt is verzonden. De elektronische bestanden van PlakVrij gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.2 Indien een overeenkomst anders dan onder 2.1 tot stand komt, geldt de door cliënt getekende overeenkomst MET DATUM als definitieve opdracht.

2.3 Een cliënt heeft het recht de overeenkomst binnen veertien (14) dagen te ontbinden door PlakVrij hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen.

2.4 Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot alle aanbiedingen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Alle aanbiedingen van PlakVrij zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.6 Bij kortingsacties geldt de korting niet op reeds afgeprijsde artikelen, noch op verzendkosten.

Art. 3 Prijzen en kosten

3.1 Alle door PlakVrij vermeldde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief handelings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 PlakVrij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3 De hoogte van de handelings-, verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld. De hoogte van de omzetbelasting (B.T.W.) zal op de definitieve factuur worden vermeld.

3.4 Voor bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten, deze staan op de internetsite vermeld.

3.5 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de internetsite en gelden zolang de voorraad strekt.

3.6 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

3.7 PlakVrij behoeft zich niet aan haar aanbiedingen te houden indien de cliënt, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 4 Betalingen

4.1 De cliënt dient het verschuldigde bedrag, inclusief omzetbelasting (B.T.W.), handlings-verzend- en administratiekosten, binnen 14 dagen over te maken op girorekening 5035630  ten name van Charlotte Bijl te Amsterdam, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer. IBAN nummer: NL35INGB0005035630. BIC nummer: INGBNL2A. Het is mogelijk om het bedrag over te maken met iDeal. Ook is het mogelijk om de betaling via Paypal te doen. Richt deze dan aan info@plakvrij.nl. De kosten voor een internationale betaling komen voor rekening van de cliënt.

4.2 Indien een overeenkomst tot stand komt zoals bedoeld onder 2.2, gelden de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in de door cliënt getekende overeenkomst.

4.3 Indien cliënt met de betalingen in gebreke blijft, is PlakVrij gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden.

Art. 5 Levering

5.1 PlakVrij verstuurt de bestelde artikelen in de regel binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de betaling. Diensten worden geleverd zoals beschreven in de door cliënt getekende overeenkomst.

5.2 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.3 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.4 Levering vindt plaats op het door de cliënt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 PlakVrij draagt zorg voor een goede verpakking van de artikelen en voldoende frankering. 

5.6 PlakVrij is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van artikelen verstuurd per standaard post. De cliënt heeft altijd de mogelijkheid om te kiezen voor verzekerde/aangetekende verzending.

5.7 Aangetekend versturen van artikelen is ook mogelijk. De cliënt dient hierover vóór verzending duidelijke afspraken te maken met PlakVrij. De kosten voor het aangetekend versturen zijn voor rekening van de cliënt.

5.8 Een rembourszending is mogelijk. De cliënt dient hierover vóór verzending duidelijke afspraken te maken met PlakVrij. De kosten voor de rembourszending zijn voor rekening van de cliënt. Deze kosten dienen vooraf overgemaakt te worden.

5.9 De verzendkosten worden automatisch berekend op basis van gewicht; de klant krijgt deze uiteraard te zien voordat hij/zij de bestelling definitief maakt. De standaard verzendkosten voor Nederland en de priority verzendkosten voor Europa bedragen de TNT Post tarieven of de tarieven van DHL. Voor aangetekende post/pakketpost gelden andere tarieven afhankelijk van de aangeboden services per land. Bij het doorlopen van het bestelproces krijgt de klant een keuzemenu te zien waar hij/zij de verzendmethode met bijbehorende kosten en de betaalmethode kan kiezen. Betalen kan via overschrijving op mijn bankrekening of via Paypal. De bovengenoemde verzendkosten zijn niet bindend en kunnen op ieder moment door PlakVrij worden aangepast. De klant zal deze nieuwe verzendkosten altijd te zien krijgen voordat deze zijn/haar bestelling definitief maakt.

5.10 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van PlakVrij.

Art. 6 Eigendom

6.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan PlakVrij verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de cliënt opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de cliënt in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening..

Art. 7 Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De cliënt is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliënt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.


7.2 Indien de verpakking van het product wordt verwijderd, vervalt het recht dit artikel retourneren.

7.3 Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de cliënt PlakVrij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, op de hoogte te stellen. Dit mag zonder opgaaf van reden gebeuren. PlakVrij wil wel op de hoogte gesteld worden van de retourzending om zoekraken van producten zoveel mogelijk te voorkomen.

7.4 Indien PlakVrij akkoord gaat met het retourneren van de desbetreffende producten (niet geseald verpakte mondhygiëne artikelen mogen in verband met de hygiëne niet geruild worden) is de cliënt verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliënt worden verhaald evenals het onvoldoende frankeren van de retourzending.

7.5 De retourzending dient binnen tien (10) werkdagen na melding door PlakVrij te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen of niet vooraf gemeld dan heeft PlakVrij het recht de zending te weigeren.

7.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PlakVrij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.7 Indien de cliënt gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, en PlakVrij over zal gaan tot het restitueren van de factuurwaarde, zorgt PlakVrij voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de cliënt aan PlakVrij betaalde. Het restitutiebedrag is het factuurbedrag en is minder of gelijk aan wat de cliënt heeft betaald, en kan nimmer meer zijn. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de cliënt, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.

7.8 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn altijd voor rekening van de cliënt.

7.9 Onvoldoende gefrankeerde en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet door PlakVrij geaccepteerd

7.10 Om hygiënische redenen kunnen materialen die uit de verpakking zijn gehaald NIET geruild worden.

7.11 Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Art. 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als er bij normaal gebruik (met de bestemming corresponderend) toch gebreken optreden, worden deze kosteloos hersteld of zal het product door een vergelijkbaar artikel worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal de factuurwaarde, of een deel daarvan, worden gerestitueerd. PlakVrij stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaald, in overleg met de cliënt, voor welke optie er gekozen wordt.

8.2 De cliënt is verplicht bij aflevering van de producten nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliënt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien het product bij ontvangst gebreken vertoont of indien het product gebreken vertoont dan dient de cliënt binnen de garantietermijn contact op te nemen met PlakVrij. Na overleg kan dan worden besloten de artikelen te retourneren voor beoordeling. De cliënt is verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliënt worden verhaald. De retourzending dient binnen tien (10) werkdagen na melding van het probleem door PlakVrij te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen dan heeft PlakVrij het recht de zending te weigeren.

8.3 Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

8.5 PlakVrij is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van PlakVrij.

8.6 PlakVrij is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.7 Indien PlakVrij, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Art. 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is PlakVrij niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer telecommunicatienetwerkstoringen, alle andere internetstoringen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Art. 10 Intellectueel eigendom/Copyright/Merken

10.1 De cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij PlakVrij, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PlakVrij, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Art. 11 Persoonsgegevens

11.1 De gegevens die door de cliënt worden verstrekt, worden door PlakVrij vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
• Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

11.2 PlakVrij neemt daarbij de van toepassing zijnde de Nederlandse privacyregel- en wetgeving in acht.

11.3 PlakVrij verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Art. 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Art. 13 Diversen

13.1 PlakVrij is gevestigd te Amsterdam, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34230527. Het BTW-identificatienummer is NL 131453282 B02. PlakVrij is een onderdeel van Miss Loca Sieraden en Tandarts Charlotte Bijl

13.2 Gelieve alle correspondentie te zenden naar één van de email-adressen zoals staan aangegeven op de internetsite.

13.3 Wanneer door PlakVrij gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PlakVrij deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.